@import((rwml-menu))
Retail referenties
B&T Management werkt voor toonaangevende retailers in Europa. Voor de meeste van hen zijn wij ook preferred supplier. Supply chain en logistiek is zeer belangrijk voor onze opdrachtgevers. Vraagstukken die regelmatig terugkeren zijn het ontwikkelen van nieuwe logistieke footprints om de Europese groei te kunnen faciliteren, optimalisatie van warehouses, transport en distributie.
We merken dat transport en distributie een onderwerp is tot veel discussie leidt bij retailers: grote kostenvoordelen in transport worden niet gerealiseerd omdat men nog immer een wantrouwen koestert tegen het uitbesteden van deze activiteit. We merken dat ook de toenemend belang van de supply chain manager bij onze klanten tot verschuivingen in de samenwerking met onder andere inkoop leidt.
Tenslotte zien we dat logistiek en supply chain management een steeds belangrijke rol inneemt in de online offline integratie van internet verkoop. We zijn voor een aantal van onze opdrachtgevers Clickt to Collect en Ship from Store concepten aan het ontwikkelen: waardoor aantoonbaar meer verkocht wordt en waardoor traditionele winkelketens hun positie ten opzichte van de online winkels verbeteren.

Retail references
B&T Management works for leading European retailers. In most cases as preferred supplier. Supply chain and logistics is on top of mind of our retail customers.
An Issue we come across regularly is developing and implementing new logistics footprints to facilitate -strong- European growth. Of course streamlining warehouse and transport and distribution activities are also returning topics in our assignments.
We notice transport and distribution is still under discussion at many retailers: substantial cost advantages are not realized because of a preference for in-house distribution against outsourcing to a logistics service provider.
We also see an increasing importance of supply chain management at our customers: the leading role of purchase diminishing due to the need for shorter lead times and lower inventories.
Supply chain management is also becoming more crucial with respect to online offline sales integration. For several customers we are developing new concepts like Click to Collect and Ship from Store. With these concepts traditional retail chains create a competitive advantage towards online web stores with a proven track record of substantial growth in sales.

Referentie cases: Retail
Key words: internationaal producent en retailer, non-food, sterke groei, EDC, logistieke groeistrategie, nieuwe logistieke infrastructuur
Forse volumegroei in Europa. De huidige operatie bleek op korte termijn onvoldoende ingericht om aan de snelle groei het hoofd te bieden. We hebben voor de groeiscenario’s in 5 verschillende landen operationele oplossingen ontwikkeld.
Daarbij is onder andere gekeken naar het verplaatsen van activiteiten naar China, uitbreidingsmogelijkheden/ mechanisering van het bestaande magazijn, het ontwikkelen van een nieuw Europees distributiecentrum en het ontwikkelen van lokale magazijnen in combinatie met aanvoer vanuit de productielocaties en een nieuw distributieconcept. De uiteindelijke oplossing was niet alleen praktisch en flexibel, maar leverde bovendien een substantiële bijdrage aan de winst.
Key words: retailer, non-food, zeer sterke Europese groei, RDC, logistieke groeistrategie, blueprint nieuwe logistieke infrastructuur
Zeer sterke groei in Nederland. Nieuwe aandeelhouders willen ook in Europa sterk groeien. Vraag is of huidige infrastructuur deze groei kan faciliteren. Uit onze analyse bleek dat de huidige operatie een forse volumestijging aankon na aanpassingen operatie op basis van onze voorstellen. Uitbreiding infrastructuur middels RDC"s en satellieten, met name om boven proportionele kostenstijgingen transport en distributie teniet te doen. Blue-print voor Europa ontwikkeld. Aanpassingen in huidige DC operatie voor 80% ingevoerd: wat tot een substantiële verbetering van capaciteit en van de productiviteit heeft geleid. Eerste RDC operationeel volgenden in voorbereiding.
Key words: Nederlandse retailer, food en non food, optimalisatie distributie, consolidatie magazijnen
Na inventarisatie bleek een besparingspotentieel van 20% op circa € 50 mln. aan distributiekosten. Elementen: nieuwe bestel- en afleverschema’s, onderhandelingen met filialen, invoering nieuw routeplanningspakket, samenlading tussen regio’s en met vervoerders, andere inrichting van retourstromen, nieuwe werkschema’s chauffeurs, scherpere inkoop van diesel. Tevens vastgesteld, dat centraal gelegen langzaam lopende producten via regio’s konden worden verdeeld. We hebben aanbevelingen ook geïmplementeerd. Totale besparingen € 12 mln per jaar.
Key words: Benelux retailer, non food, out of stock, hoogseizoen, optimalisatie cross-dock, optimalisatie magazijn, forecasting, draaiboek opschalen
Zeer sterke volumestijging in hoogseizoen (+500%) leidde tot een dramatische leverperformance en tot onacceptabele nee-verkopen. Aangetoond, dat het mogelijk is met de huidige logistieke operatie tot een snelle en drastische opschaling van de capaciteit te komen. Aanbevelingen gedaan en ingevoerd. Elementen: Opstelling afzetprognoses en vertaling naar verschillende operationele onderdelen, inrichting sales en operationele rolling forecasts, invoering nieuw werk- en distributieschema’s, vaststelling capaciteituitbreiding en tijdige inhuur medewerkers en materieel, opleiding medewerkers, pre-planning groupage centrum en voorladen materieel, proces- en IT-aanpassingen, fysieke herinrichting magazijnen en groupage centrum, aanscherpen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opstelling en invoering draaiboek. Resultaat: vlekkeloos verlopen hoogseizoen, verdubbeling capaciteit en reductie nee-verkopen tot bijna nul.
Key words: Benelux retailer, non food, uitbesteding, tender, contraconderhandeling, magazijn, transport
Na langjarige samenwerking met bestaande dienstverlener bestond er twijfel of geleverde prijs prestatie verhouding nog wel marktconform was. Wij hebben benchmark studie verricht naar productiviteit en marktprijzen. Dit was aanleiding om tender procedure te starten. Tijd voor uitvoeren tender was beperkt. Binnen 3 maanden was nieuwe contractpartij geselecteerd en een maand later was het contract ook getekend. Besparing circa 20 % ten opzichte van het bestaande contract conform onze eerder uitgevoerde benchmark. Daarnaast agenda voor productiviteitsverbeteringen en transportoptimalisaties gedurende de contractperiode met partijen overeengekomen.
Reference cases: Retail
Key words: international producer and retailer, non-food, strong growth, EDC, logistics growth strategy, new logistics infrastructure
International producer and distributor of home-products and textiles: new logistics infra-structure
Substantial European growth and acquisitions.
The capacity of the existing operation was insufficient to facilitate growth. At the same time cost of distribution increased dis-proportional. We defined a new logistics infrastructure based on growth scenario's in five countries. Our solutions were practical, flexible and had a substantial positive impact on the bottom-line.
Elements of our solutions: re-locate warehouse activities to the Far-East, install supply chain planning capabilities, extension as well as and mechanization of existing warehouse, implementation of satellite regional distribution centers, change part of the harbors of arrival, cross-docking.
Key words: retailer, non-food, very strong Europesan expansion, RDC, logistics growth strategy, blueprint, new logistics infrastructure
Very successful Dutch retailer. New owners have ambitious growth plans for Europe. Question is if present infrastructure can cope with expansion. Expectation was that capacity would be short in half a year! Our analyses proved a large potential of capacity increase on the existing logistic site. Another four years of growth could be managed. We defined improvement areas where and how to achieve capacity improvements. At the same time we developed a blueprint for European growth to keep transport costs in proportion and service levels acceptable. Blue print consists of Regional Distribution Centers (RDC's) in combination with satellites. First RDC has been opened. Next are in preparation. Our suggested improvements have been realized for 80% which not only led to capacity increase but also to a vast productivity improvement.
Key words: Dutch retailer, food and non food, optimization transport and distribution, consolidation warehouses
After a compact analysis a savings-potential of 20% of € 50 mln in distribution costs was calculated. Our solutions contained among others new daily distribution schedule for the different product flows, new TMS system, negations with branches, new drivers working schedule, co-loading between RDC's and with other retailers, purchase of more competitive diesel rates, optimization return flows, closing down and integrating central warehouse for slow-movers We realized a savings of € 12 mln on an annual basis.
Key words: Benelux retailer, non food, high out of stock rate, peak-season, optimalization cross-dock, optimization warehouse, forecasting, manual peak-season
Very strong peak volume during spring and summer sales: up to 500% of normal volumes. Peak volumes led to dramatic decrease in service level, high degree of out of stores and a very low logistics satisfaction rate at franchisers. We proved it possible with existing infrastructure to meet customer requirements. We developed solutions to drastically upscale and downscale operations depending of the season. We implemented the high season manual both at management level and at the work floor. Elements: demand planning and forecasting, sales & operations management, implementing high season warehouse schedule as well as a extended distribution schedule, resource planning and in time hiring of workers and trucks, introduction of pre-loading concept together with TMS adjustments, adjustment of roles and responsibilities. Result was an excellent high season service level in all years that followed up till today.
Key words: Benelux retailer, non food, outsourcing, tender, contract negotiations, warehouse activities, transport, continious improvement program
At the end of the contract with the logistisch service provider the retailer was in doubt if the price performance ratio was in line with the market. We executeda benchmark study into logistisch productivities and market rates for this industry. The outcome confirmed the doubts of the management and was a reason to start a tender procedure. Time for this procedure was limited, So we selected within three months a new contract party and the next month the contract was also signed. Cost-savings were about 20% compared to the existing contract. Saving were above expectations of our earlier benchmark study. We also agreed with parties on a detailed agenda for continuous improvements both in the warehouse operations and in transport.
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij