@import((rwml-menu))
Supply chain en logistiek referenties
Onze eerste grote logistieke opdrachten gaan terug tot het wegvallen van de Europese grenzen. De eerste Europese distributie centra werden door ons ingericht: Japanse, Amerikaanse en Koreaanse multinationals kozen voor een centraal magazijn vaak in Nederland. Vervolgens kreeg uitbesteding -eerst van transport en vervolgens van magazijnen- steeds meer aandacht. Het begeleiden van tender trajecten doen we overigens nog steeds. Contracten worden immers om de paar jaar herzien.
In de loop der jaren is de behoefte aan ondersteuning verschoven van de logistieke uitvoering naar veelomvattende supply chain management projecten - als gevolg van voortschrijdende technologie en het ontkoppelen van commercie en operatie. Het opzetten van supply chain organisaties, het inrichten van sales en operations planningen (S&OP), het optimaliseren van planningen en het consolideren van de fysieke stromen en infrastructuur. Ook is er nog steeds veel behoefte aan logistieke groei strategieen.

We hebben een groot aantal referentie cases onder andere in de retail -food en non food-, consumer electronics, proces industrie- food, pharma, chemie-, business to business productie, productie van fashion producten en logistieke industrie.

Supply chain and logistics references
Our first large logistics projects refer to the vanishing of the European borders in 1992. The first European distribution centers were developed by us. Japanese, American and Korean multinationals chose for a central warehouse often in the Netherlands. Next outsourcing of first transport, than warehouses got most of our attention. And we are still doing this as contracts will be reviewed regularly.
Last years the need for support has been changed from logistics execution to supply chain management projects due to better technology and a decoupling of commerce and operations. We support often with building new supply chain organizations, developing -flexible- sales and operational planning structures (S&OP), optimizing logistics and producting planning and consolidating physical flows and infrastructure.
Also a strong need still exist for developing logistics growth strategies.

We have a vast amount of reference cases among others in retail -food and non food, consumer and business electronics, process industry - food, pharmacy, chemicals-, business to business production, fashion production and the logistics industry.

Referentie cases: Supply chain en logistiek strategie
Key words: internationaal producent en retailer, non-food, sterke groei, EDC, logistieke groeistrategie, nieuwe logistieke infrastructuur
Forse volumegroei in Europa. De huidige operatie bleek op korte termijn onvoldoende ingericht om aan de snelle groei het hoofd te bieden. We hebben voor de groeiscenario’s in 5 verschillende landen operationele oplossingen ontwikkeld.
Daarbij is onder andere gekeken naar het verplaatsen van activiteiten naar China, uitbreidingsmogelijkheden/ mechanisering van het bestaande magazijn, het ontwikkelen van een nieuw Europees distributiecentrum en het ontwikkelen van lokale magazijnen in combinatie met aanvoer vanuit de productielocaties en een nieuw distributieconcept. De uiteindelijke oplossing was niet alleen praktisch en flexibel, maar leverde bovendien een substantiële bijdrage aan de winst.
Key words: Benelux producent, food, onvoorspelbare volumes, grillige servicelevels, S&OP structuur, supply chain planning, herstructurering productie, productiebetrouwbaarheid
Grillig patroon leverperformance was voor directie aanleiding tot onderzoek totale keten. Business case en draaiboek ontwikkeld voor verbetering leverperformance en substantiële besparingen. Begeleiding bij implementatie richtte zich onder andere op: inrichting salesforecast en demand management (S&OP structuur), nieuwe klant afspraken, begeleiding bij invoering nieuw planningspakket, aanscherping kwaliteitseisen productie, capaciteitsuitbreiding snelgroeiende productie units, update MRP-pakket, reductie herstelwerkzaamheden, aanscherping taken en bevoegdheden. De totale herstructurering heeft geleid tot een FTE reductie van 12%, en een performance verbetering 10%.
Key words: multinational producent, business to business, nieuwe supply chain organisatie, consolidatie productie en logistiek, changemanagement
Strategische heroriëntatie. Traditionele landenstructuur werd losgelaten: indeling naar marktsegmenten. De intentie bestond om productie en logistiek onder één noemer te brengen. Wij hebben een business-case ontwikkel om deze centralisatie te onderbouwen. Vervolgens een ontwerp gemaakt voor de nieuwe organisatie. Dit hield onder meer in het inrichten van een nieuwe organisatie structuur , verantwoordelijkheden en interfaces. Formulering van servicelevels, creëren van transparantie, opstellen KPI’s., beschrijven van processen. Installatie internationale S&OP structuur. Consolidatie van magazijnen en productie units. Aantrekken van nieuwe competenties. Sterke veranderingscomponent vanwege beperkte acceptatie landen management en nieuwe administratieve rollen sales management. Jaarlijkse besparingen € 15 mln. Substantiële verbetering beschikbaarheid.
Key words: retailer, non-food, zeer sterke Europese groei, RDC, logistieke groeistrategie, blueprint nieuwe logistieke infrastructuur
Zeer sterke groei in Nederland. Nieuwe aandeelhouders willen ook in Europa sterk groeien. Vraag is of huidige infrastructuur deze groei kan faciliteren. Uit onze analyse bleek dat de huidige operatie een forse volumestijging aankon na aanpassingen operatie op basis van onze voorstellen. Uitbreiding infrastructuur middels RDC"s en satellieten, met name om boven proportionele kostenstijgingen transport en distributie teniet te doen. Blue-print voor Europa ontwikkeld. Aanpassingen in huidige DC operatie voor 80% ingevoerd: wat tot een substantiële verbetering van capaciteit en van de productiviteit heeft geleid. Eerste RDC operationeel volgenden in voorbereiding.
Key words: internationale producent, non-food, veel acquisities, overzee productie, backoffice integratie, consolidatie, nieuwe supply chain organisatie
Conglomeraat van fashion ondernemingen in Europa door acquisitie verkregen. Wens van het management om kantoor en magazine organisaties te bundelen. Business case en blue print ontwikkeld voor centrale operatie en EDC in Nederland: substantiële waardevermeerdering. Nieuwe supply chain organisatie ontwikkeld. Consolidatie van inbound stromen in China en India.
Reference cases: Supply chain and logistics strategy
Key words: international producer and retailer, non-food, strong growth, EDC, logistics growth strategy, new logistics infrastructure
International producer and distributor of home-products and textiles: new logistics infra-structure
Substantial European growth and acquisitions.
The capacity of the existing operation was insufficient to facilitate growth. At the same time cost of distribution increased dis-proportional. We defined a new logistics infrastructure based on growth scenario's in five countries. Our solutions were practical, flexible and had a substantial positive impact on the bottom-line.
Elements of our solutions: re-locate warehouse activities to the Far-East, install supply chain planning capabilities, extension as well as and mechanization of existing warehouse, implementation of satellite regional distribution centers, change part of the harbors of arrival, cross-docking.
Key words: Benelux producer, food, unforecastable volumes, volatile servicelevels, S&OP structure, supply chain planning, restructuring production, production reliabilty
Market leading food producer: substantial increase in service level and restructuring of production process
Volatile pattern of service level performance led to assignment to investigate total production process and supply chain.
We developed a business case and re-engineering plan. We temporary took over production management. We implemented a new and robust S&OP planning and management structure. We negotiated better customer requirements, implemented a new planning tool, introduction OEE analyses and follow-up, updated MRP, reduced quality issues, extended capacity for fast growing units, redefined roles and responsibilities. We assisted management with the lay-off of employees and the workers council. . Total restructuring led to a reduction of 12% FTE's and a service level improvement up to required customer standards.
Key words: Key words: multinational producer, business to business, new supply chain organization, consolidation production en logistics, changemanagement
Strategic reorientation. From traditional country structure to market segments. We developed the business case on which management decided to centralize production and logistics under one responsibility. Next we designed the new supply chain organization. This consisted among other of descriptions of organizational structure, responsibilities, processes, interfaces with other units, blue print new supply chain IT module. We set up an implementation manual and assisted implementing: new job description and hiring, consolidation of production and warehouses. S&OP structure. Strong change management component. Yearly savings of € 15 mln. Substantial improvement of availability of products.
Key words: retailer, non-food, very strong Europesan expansion, RDC, logistics growth strategy, blueprint, new logistics infrastructure
Very successful Dutch retailer. New owners have ambitious growth plans for Europe. Question is if present infrastructure can cope with expansion. Expectation was that capacity would be short in half a year! Our analyses proved a large potential of capacity increase on the existing logistic site. Another four years of growth could be managed. We defined improvement areas where and how to achieve capacity improvements. At the same time we developed a blueprint for European growth to keep transport costs in proportion and service levels acceptable. Blue print consists of Regional Distribution Centers (RDC's) in combination with satellites. First RDC has been opened. Next are in preparation. Our suggested improvements have been realized for 80% which not only led to capacity increase but also to a vast productivity improvement.
Key words: international producer, non-food, acquisitions, overseas production, backoffice integration, consolidation, new supply chain organization
Conglomerate of fashion companies in Europe via acquisition through private equity. Management wants to integrate back-office and warehouse. We developed a business case as well as a blueprint for central operations and a european distribution center (ECD) in the Netherlands. Our solution meant a substantial value increase of the company. Furthermore we developed a new supply chain organization. We consolidated inbound flows in China and India.
Referentie cases: Supply chain en logistiek optimalisatie
Key words: Nederlandse retailer, food en non food, optimalisatie distributie, consolidatie magazijnen
Na inventarisatie bleek een besparingspotentieel van 20% op circa € 50 mln. aan distributiekosten. Elementen: nieuwe bestel- en afleverschema’s, onderhandelingen met filialen, invoering nieuw routeplanningspakket, samenlading tussen regio’s en met vervoerders, andere inrichting van retourstromen, nieuwe werkschema’s chauffeurs, scherpere inkoop van diesel. Tevens vastgesteld, dat centraal gelegen langzaam lopende producten via regio’s konden worden verdeeld. We hebben aanbevelingen ook geïmplementeerd. Totale besparingen € 12 mln per jaar.
Key words: Benelux retailer, non food, out of stock, hoogseizoen, optimalisatie cross-dock, optimalisatie magazijn, forecasting, draaiboek opschalen
Zeer sterke volumestijging in hoogseizoen (+500%) leidde tot een dramatische leverperformance en tot onacceptabele nee-verkopen. Aangetoond, dat het mogelijk is met de huidige logistieke operatie tot een snelle en drastische opschaling van de capaciteit te komen. Aanbevelingen gedaan en ingevoerd. Elementen: Opstelling afzetprognoses en vertaling naar verschillende operationele onderdelen, inrichting sales en operationele rolling forecasts, invoering nieuw werk- en distributieschema’s, vaststelling capaciteituitbreiding en tijdige inhuur medewerkers en materieel, opleiding medewerkers, pre-planning groupage centrum en voorladen materieel, proces- en IT-aanpassingen, fysieke herinrichting magazijnen en groupage centrum, aanscherpen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opstelling en invoering draaiboek. Resultaat: vlekkeloos verlopen hoogseizoen, verdubbeling capaciteit en reductie nee-verkopen tot bijna nul.
Key words: multinationale producent, busines electronics, sterke reductie volumes, lage service levels, herstructuring logistiek, S&OP, consolidatie magazijnen, optimalisatie distributie
Inbound en outbound logistiek uitbesteed aan dienstverlener. Onduidelijke scheiding tussen verantwoordelijkheden productie en –uitbestede- logistiek. Sterke omzetdaling en slechte leverperformance. Opdracht om supply chain op orde te brengen en te optimaliseren. Algehele supply chain leiding op ons genomen. Leverperformance aan de lijn op orde gebracht, de sales en operations planning vorm gegeven. Contact met en vertrouwen van klant hersteld. Reductie van magazijnen van dertien naar drie, reductie van personeel van 400 FTE’s naar 160 FTE’s. Kostenbesparing distributie. Een verlies van 1 miljoen euro per maand voor logistiek dienstverlener naar break even in 8 maanden.
Key words: Internationale producent, procesindustrie, hoge productie kosten, lage productiebetrouwbaarheid, optimalisatie productieplanning, OEE, ERP productiemodule, optimalisatie logistiek
Aanleiding: na inventarisatie bleek dat de productieplanning bij relatief gelijkmatige afzet kon worden geoptimaliseerd. Nieuwe planningssystematiek ingevoerd, lange termijn planning, produceren op voorraad, invoering OEE-systematiek, opleiding allround operators, aanscherping preventief onderhoudsplan. Nieuwe routing productieproces en herinrichting magazijn. Selectie ERP-systeem en WMS met barcode scanning en begeleiding implementatie. Reductie voorraadkosten met 40% en reductie FTE's met 25%.
Key words: internationale producent, procesindustrie, groei via acquisties, optimalisatie productie en supply chain, consolidatie magazijnen, change management
Producent van food-ingredients. Snelle groei vooral door acquisities tot stand gekomen. Verzoek om ondersteuning voor het ontwikkelen van een centraal supply chain business plan. Dit hield onder meer in een her-allocatie van producten en productie-units, een consolidatie van magazijnen en een bundeling van inbound en outbound stromen. Implementatie. Sterke change management component.
Reference cases: Supply chain and logistics optimization
Key words: Dutch retailer, food and non food, optimization transport and distribution, consolidation warehouses
After a compact analysis a savings-potential of 20% of € 50 mln in distribution costs was calculated. Our solutions contained among others new daily distribution schedule for the different product flows, new TMS system, negations with branches, new drivers working schedule, co-loading between RDC's and with other retailers, purchase of more competitive diesel rates, optimization return flows, closing down and integrating central warehouse for slow-movers We realized a savings of € 12 mln on an annual basis.
Key words: Benelux retailer, non food, high out of stock rate, peak-season, optimalization cross-dock, optimization warehouse, forecasting, manual peak-season
Very strong peak volume during spring and summer sales: up to 500% of normal volumes. Peak volumes led to dramatic decrease in service level, high degree of out of stores and a very low logistics satisfaction rate at franchisers. We proved it possible with existing infrastructure to meet customer requirements. We developed solutions to drastically upscale and downscale operations depending of the season. We implemented the high season manual both at management level and at the work floor. Elements: demand planning and forecasting, sales & operations management, implementing high season warehouse schedule as well as a extended distribution schedule, resource planning and in time hiring of workers and trucks, introduction of pre-loading concept together with TMS adjustments, adjustment of roles and responsibilities. Result was an excellent high season service level in all years that followed up till today.
Key words: multinational producer, busines electronics, strong reduction volumes, low service levels, restructuring on site logistics, S&OP, consolidation warehouses, optimization distribution
Sharp decrease in volume and low delivery performance. assigment to restructure supply chain management. Elements restructuring inbound supply to assembly, set-up of sales & operations planning structure, rebuild trust with customer, strong reduction of warehouses, lay of of employees, reduction distribution cost. Loss of € 1 mln. a month to break-even in 8 months.
Key words: international producer, procesindustry, high production costs, low production reliabilty, optimalization productiion planning, OEE, ERP production module, optimizatione logistiek
After our analysis we found production planning and demand could be substantially optimized. We introduced a new planning approach, long term versus short term production, production on stock, installed sales and operations structure, implementation of OEE system, extended skills production employees into more general workers, new routing production prices, restructuring warehouse, selection ERP and WMS, barcoding, assisted implementing.
Key words: international producer, procesindustry, growth via acquisitions, optization production and supply chain, consolidation warehouses, change management
Producer of food-ingredients. Fast growth mainly through acquisitions. Request in deuveloping a supply chain business plan. Focus on centralized management structure, re-allocation of products with production units, consolidation of warehouses, optimizing transport and distribution flows. Strong change management component. Substantial savings.
Referentie cases: Supply chain en logistiek uitbesteding
Key words: Benelux retailer, non food, uitbesteding, tender, contraconderhandeling, magazijn, transport
Na langjarige samenwerking met bestaande dienstverlener bestond er twijfel of geleverde prijs prestatie verhouding nog wel marktconform was. Wij hebben benchmark studie verricht naar productiviteit en marktprijzen. Dit was aanleiding om tender procedure te starten. Tijd voor uitvoeren tender was beperkt. Binnen 3 maanden was nieuwe contractpartij geselecteerd en een maand later was het contract ook getekend. Besparing circa 20 % ten opzichte van het bestaande contract conform onze eerder uitgevoerde benchmark. Daarnaast agenda voor productiviteitsverbeteringen en transportoptimalisaties gedurende de contractperiode met partijen overeengekomen.
Key words: multinationale producent, consumenten electronica, European distributie center (EDC), uitbesteding
Aziatische producent van high-tech consumenten electronica met traditionele landenstructuur. Management wenst een centraal Europees distributie center in te richten. Wij stellen met lokaal management vereiste servicelevels vast. Vervolgens ontwikkelen we de nieuwe logistieke infrastructuur: we analyseren welke producten in het centrale magazijn kunnen liggen, de geografische positie van het EDC en welke producten via welke steunpunten geleverd moeten worden. We definiëren eisen voor het EDC. Totale logistieke pakket wordt uitbesteed aan logistieke dienstverlener. We begeleiden tender, assisteren het management bij de selectie en de contractonderhandelingen en stellen het contract op.
Key words: multinationale producent, fashion, EDC, uitbesteding, volauomatisch warehouse
Keuze voor dienstverlener en locatie EDC begeleid. Wens van opdrachtgever om een volautomatisch warehouse in te richten. We hebben totale projectmanagment voor implementatie op ons genomen. Is na volle tevredenheid van het management en dienstverlener ingevoerd.
Reference cases: Supply chain and logistics outsourcing
Key words: Benelux retailer, non food, outsourcing, tender, contract negotiations, warehouse activities, transport, continious improvement program
At the end of the contract with the logistisch service provider the retailer was in doubt if the price performance ratio was in line with the market. We executeda benchmark study into logistisch productivities and market rates for this industry. The outcome confirmed the doubts of the management and was a reason to start a tender procedure. Time for this procedure was limited, So we selected within three months a new contract party and the next month the contract was also signed. Cost-savings were about 20% compared to the existing contract. Saving were above expectations of our earlier benchmark study. We also agreed with parties on a detailed agenda for continuous improvements both in the warehouse operations and in transport.
Key words: multinational producer, consumer electronics, European distribution center (EDC), outsourcing
Asian producer of high-tech consumer electronics has a traditional European country structure. Management wishes to develop a central European distribution center. We formulate customer service levels with local sales management. We design a blueprint for the logistics infrastructure: we analyze which products could be centrally stocked, the position of the EDC and where we need local stock points. We formulate the requirement for the EDC. Next the total warehouse en logistics operations should be outsourced. We lead the tender procedure, assist management in selecting the best logistics service provider and set up the contract.
Key words: multinational producer, fashion, EDC, outsourcing, full-automatic warehouse
We assisted in selecting the logistcs service provider and warehouse location. Management wanted to develop a full-automatic warehouse system. We were responsible for the total project implementation of the warehouse. We implemented within agreed time-frame and the results met the expectations.
Companies we worked for:
Ondernemingen waarvoor wij werkten:
Stacks Image 729
Stacks Image 731
Stacks Image 417
Stacks Image 735
Stacks Image 737
Stacks Image 175
Stacks Image 177
Stacks Image 193
Stacks Image 517
Stacks Image 253
Stacks Image 53
Stacks Image 62
Stacks Image 183
Stacks Image 266
Stacks Image 41
Stacks Image 419
Stacks Image 181
Stacks Image 227
Stacks Image 514
Stacks Image 739
Stacks Image 195
Stacks Image 179
Stacks Image 187
Stacks Image 268
Stacks Image 191
Stacks Image 505
Stacks Image 189
Stacks Image 229
Stacks Image 511
Stacks Image 251
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij