@import((rwml-menu))
Referenties in de food industrie | food supply chain | food distributie
De food supply chain is een boeiende en tegelijk complexe keten. B&T management heeft voor een groot aantal Europese food producenten supply chain opdrachten uitgevoerd. De producten binnen de food supply chain hebben een beperkte houdbaarheid daardoor is het van groot belang dat de juiste producten in de juiste hoeveelheden worden geproduceerd. B&T Management heeft veel ervaring met het inrichten van vraagvoorspellingen, sales en operationele planningen en het verbeteren van productiebetrouwbaarheid binnen food ondernemingen. Toch zien we dat deze reguliere oplossingen vaak onvoldoende effectief zijn. Binnen de food supply chain wensen supermarkten grote actievolumes voor versproducten. Actievolumes veroorzaken vaak grillige patronen en zijn moeilijk of niet voorspelbaar waardoor een grote kans bestaat dat overschotten worden geproduceerd. In de aanpak van de food supply chain wordt door B&T Management de samenwerking met de supermarkt diepgaand uitgewerkt zodat actieplanningen en feitelijke afwijkingen in de keten worden vervlochten en een control tower beschikt over een voorgedefinieerde set van maatregelen om alert te reageren.
References in the food industry
B&T Management has successfully fulfilled assignments for many European food producers.
Fresh products have a certain THT which makes it crucial that the right products are produced in right amount on the right time.
We have extensive experience with developing demand forecasting, sales and operational development and improving the production reliability (OEE) at food companies. Still we notice these regular solutions are not enough effective. One of the main reasons is the demand of supermarkets of large fresh products discount volumes. The demand of these volumes is often not forecastable. This leads to high risks of producing substantial volumes of obsoletes. In our approach the supply chain cooperation with the supermarket will be worked out in detail so the joint planning of discount volumes and actual differences are intertwined. On top a control tower with predefined measures will react on changes within given time constrains.
Referentie cases: Food industrie
Key words: Benelux producent, food, onvoorspelbare volumes, grillige servicelevels, S&OP structuur, supply chain planning, herstructurering productie, productiebetrouwbaarheid

Grillig patroon leverperformance was voor directie aanleiding tot onderzoek totale keten. Business case en draaiboek ontwikkeld voor verbetering leverperformance en substantiële besparingen. Begeleiding bij implementatie richtte zich onder andere op: inrichting salesforecast en demand management (S&OP structuur), nieuwe klant afspraken, begeleiding bij invoering nieuw planningspakket, aanscherping kwaliteitseisen productie, capaciteitsuitbreiding snelgroeiende productie units, update MRP-pakket, reductie herstelwerkzaamheden, aanscherping taken en bevoegdheden. De totale herstructurering heeft geleid tot een FTE reductie van 12%, en een performance verbetering 10%.
Key words: Internationale food producent, procesindustrie, hoge productie kosten, lage productiebetrouwbaarheid, optimalisatie productieplanning, OEE, ERP productiemodule, optimalisatie logistiek

Aanleiding: na inventarisatie bleek dat de productieplanning bij relatief gelijkmatige afzet kon worden geoptimaliseerd. Nieuwe planningssystematiek ingevoerd, lange termijn planning, produceren op voorraad, invoering OEE-systematiek, opleiding allround operators, aanscherping preventief onderhoudsplan. Nieuwe routing productieproces en herinrichting magazijn. Selectie ERP-systeem en WMS met barcode scanning en begeleiding implementatie. Reductie voorraadkosten met 40% en reductie FTE's met 25%.
Key words: internationale food producent, procesindustrie, groei via acquisties, optimalisatie productie en supply chain, consolidatie magazijnen, change management

Producent van food-ingredients. Snelle groei vooral door acquisities tot stand gekomen. Verzoek om ondersteuning voor het ontwikkelen van een centraal supply chain business plan. Dit hield onder meer in een her-allocatie van producten en productie-units, een consolidatie van magazijnen en een bundeling van inbound en outbound stromen. Implementatie. Sterke change management component.
Reference cases: Food Industry
Key words: Benelux producer, food, unforecastable volumes, volatile servicelevels, S&OP structure, supply chain planning, restructuring production, production reliabilty

Market leading food producer: substantial increase in service level and restructuring of production process
Volatile pattern of service level performance led to assignment to investigate total production process and supply chain.
We developed a business case and re-engineering plan. We temporary took over production management. We implemented a new and robust S&OP planning and management structure. We negotiated better customer requirements, implemented a new planning tool, introduction OEE analyses and follow-up, updated MRP, reduced quality issues, extended capacity for fast growing units, redefined roles and responsibilities. We assisted management with the lay-off of employees and the workers council. . Total restructuring led to a reduction of 12% FTE's and a service level improvement up to required customer standards.
Key words: international food producer, high production costs, low production reliabilty, optimalization productiion planning, OEE, ERP production module, optimizatione logistiek

After our analysis we found production planning and demand could be substantially optimized. We introduced a new planning approach, long term versus short term production, production on stock, installed sales and operations structure, implementation of OEE system, extended skills production employees into more general workers, new routing production prices, restructuring warehouse, selection ERP and WMS, barcoding, assisted implementing.
Key words: international food producer, procesindustry, growth via acquisitions, optization production and supply chain, consolidation warehouses, change management

Producer of food-ingredients. Fast growth mainly through acquisitions. Request in deuveloping a supply chain business plan. Focus on centralized management structure, re-allocation of products with production units, consolidation of warehouses, optimizing transport and distribution flows. Strong change management component. Substantial savings.
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij