@import((rwml-menu))
Referenties Industriële producten
B&T management heeft opdrachten uitgevoerd voor een groot aantal internationale business-to-business producenten. De opdrachten varieerden van het inrichten van nieuwe supply chain organisaties, ontwikkelen en invoeren van nieuwe logistieke footprints, het stroomlijnen van bestaande processen tot en met uitbesteding van de logistiek aan derden.
References Industrial products
B&T Management assisted in many supply chain assignments for international business to business producers. We designed and implemented new supply chain organizations and its processes, we re-developed existing footprints and optimized existing underperforming operations. We also assisted customers in outsourcing their logistics to third party logistics companies.
Referentie cases: Industriële producten
Key words: multinational producent, business to business, nieuwe supply chain organisatie, consolidatie productie en logistiek, changemanagement
Strategische heroriëntatie. Traditionele landenstructuur werd losgelaten: indeling naar marktsegmenten. De intentie bestond om productie en logistiek onder één noemer te brengen. Wij hebben een business-case ontwikkel om deze centralisatie te onderbouwen. Vervolgens een ontwerp gemaakt voor de nieuwe organisatie. Dit hield onder meer in het inrichten van een nieuwe organisatie structuur , verantwoordelijkheden en interfaces. Formulering van servicelevels, creëren van transparantie, opstellen KPI’s., beschrijven van processen. Installatie internationale S&OP structuur. Consolidatie van magazijnen en productie units. Aantrekken van nieuwe competenties. Sterke veranderingscomponent vanwege beperkte acceptatie landen management en nieuwe administratieve rollen sales management. Jaarlijkse besparingen € 15 mln. Substantiële verbetering beschikbaarheid.
Key words: multinationaal producent healthcare, S&OP, ontwikkelen supply chain management, optimalisatie suplly chain stromen
Doel was supply chain management inzetten als een strategisch middel.
Inhoud opdracht: optimalisering van customer service door het verbeteren van de supply chain effectiviteit in Europa en deze te integreren in het wereldwijde proces.
Implementeren van een sales en operations/productie planning proces om het productie/verkoop en distributie proces en budget beter op elkaar af te stemmen. Implementeren van een gecentraliseerd distributie concept in Europa. Reduceren van lead-times. Reduceren van backorders. Reduceren van kosten. Satisfactie niveau van klanten verbeteren. Implementatie van KPI’s door de organisatie. Segmenteren van de markt inclusief service agreements onderhandelingen
Key words: multinationale producent switchboards, sterke reductie volumes, lage service levels, herstructuring logistiek, S&OP, consolidatie magazijnen, optimalisatie distributie
Inbound en outbound logistiek uitbesteed aan dienstverlener. Onduidelijke scheiding tussen verantwoordelijkheden productie en –uitbestede- logistiek. Sterke omzetdaling en slechte leverperformance. Opdracht om supply chain op orde te brengen en te optimaliseren. Algehele supply chain leiding op ons genomen. Leverperformance aan de lijn op orde gebracht, de sales en operations planning vorm gegeven. Contact met en vertrouwen van klant hersteld. Reductie van magazijnen van dertien naar drie, reductie van personeel van 400 FTE’s naar 160 FTE’s. Kostenbesparing distributie. Een verlies van 1 miljoen euro per maand voor logistiek dienstverlener naar break even in 8 maanden.
Key words: multinationale producent, consumenten electronica, European distributie center (EDC), uitbesteding
Aziatische producent van high-tech consumenten electronica met traditionele landenstructuur. Management wenst een centraal Europees distributie center in te richten. Wij stellen met lokaal management vereiste servicelevels vast. Vervolgens ontwikkelen we de nieuwe logistieke infrastructuur: we analyseren welke producten in het centrale magazijn kunnen liggen, de geografische positie van het EDC en welke producten via welke steunpunten geleverd moeten worden. We definiëren eisen voor het EDC. Totale logistieke pakket wordt uitbesteed aan logistieke dienstverlener. We begeleiden tender, assisteren het management bij de selectie en de contractonderhandelingen en stellen het contract op.
Key words: Nederlands onderhoudsbedrijf, automotive, nieuwe onderhouds en supply chain strategie, sterke kostenreductie
In opdracht van directie breed gedragen toekomstscenario’s ontwikkeld voor dit onderhoudsbedrijf. Samen met management en ondernemingsraad impact hiervan op de operatie vastgesteld. Vervolgens nieuwe structuur voor operatie en logistiek ontwikkeld. Serviceverbetering van 10% en kostenbesparing van meer dan 15%.
Key words: multinationale chemicaliën producenten, transport optimalisatie, 4PL, transport management, benchmarkstudie, bestpractice
Multinationale producenten van chemicaliën constateren dat een nieuwe stap gemaakt moet worden in het beheersen van transportkosten. Besloten wordt tot uitbesteden van het transportmanagement aan een 4PL dienstverleners.
Deze dienstverleners zijn verantwoordelijk voor management van alle bulk-transportcontracten in Europa.
Uitbesteding voldoet niet aan de verwachtingen en levert niet het gewenste rendement.
Wij hebben onderzoek uitgevoerd naar best practice uitbestedingen zowel binnen als buiten de industrie inclusief benchmarkstudie om vast te stellen wat de succesfactoren voor deze vorm van uitbesteding zijn.
Key words: multinationale chemicaliën producent, transport optimalisatie
Multinationale producent van chemicaliën had geen controle over de enorme hoeveelheid transporteurs die ze gebruikten voor hun distributie in Europa. Kosten rijzen de pan uit en van enige controle was destijds geen sprake.
We hebben een Europees matrix systeem ontworpen, waarin voor de enorme hoeveelheid transporten per route de vervoerders met hun tarieven werden opgenomen. Het betrof hier en door ons ingevoerde tarief standaardisatie van zowel pallet transporten, big bags als los gestorte chemicaliën transporten.
Contractuele tarieven lagen nu vast in het systeem en rekeningen konden eenvoudig hiermee worden gecontroleerd. Naast controle over hun transport afrekeningen heeft dit de producent veel geld bespaard
Reference cases: Industrial products
Key words: Key words: multinational producer, business to business, new supply chain organization, consolidation production en logistics, changemanagement
Strategic reorientation. From traditional country structure to market segments. We developed the business case on which management decided to centralize production and logistics under one responsibility. Next we designed the new supply chain organization. This consisted among other of descriptions of organizational structure, responsibilities, processes, interfaces with other units, blue print new supply chain IT module. We set up an implementation manual and assisted implementing: new job description and hiring, consolidation of production and warehouses. S&OP structure. Strong change management component. Yearly savings of € 15 mln. Substantial improvement of availability of products.
Key words: multinational producer, busines electronics, strong reduction volumes, low service levels, restructuring on site logistics, S&OP, consolidation warehouses, optimization distribution
Sharp decrease in volume and low delivery performance. assigment to restructure supply chain management. Elements restructuring inbound supply to assembly, set-up of sales & operations planning structure, rebuild trust with customer, strong reduction of warehouses, lay of of employees, reduction distribution cost. Loss of € 1 mln. a month to break-even in 8 months.
Key words: international producer, procesindustry, high production costs, low production reliabilty, optimalization productiion planning, OEE, ERP production module, optimizatione logistiek
After our analysis we found production planning and demand could be substantially optimized. We introduced a new planning approach, long term versus short term production, production on stock, installed sales and operations structure, implementation of OEE system, extended skills production employees into more general workers, new routing production prices, restructuring warehouse, selection ERP and WMS, barcoding, assisted implementing.
Key words: multinational producer, consumer electronics, European distribution center (EDC), outsourcing
Asian producer of high-tech consumer electronics has a traditional European country structure. Management wishes to develop a central European distribution center. We formulate customer service levels with local sales management. We design a blueprint for the logistics infrastructure: we analyze which products could be centrally stocked, the position of the EDC and where we need local stock points. We formulate the requirement for the EDC. Next the total warehouse en logistics operations should be outsourced. We lead the tender procedure, assist management in selecting the best logistics service provider and set up the contract.
Key words: maintenance and refurbishment company, automotive, European distribution center (EDC), outsourcing
Assisted board with developing future scenarios and it's impact on operations. Supported management with creating commitment at workers and workers council. Designed and implemented new infrastructure and processes. Cost savings of plus 15%.
Key words: maintenance and refurbishment company, automotive, European distribution center (EDC), outsourcing
Assisted board with developing future scenarios and it's impact on operations. Supported management with creating commitment at workers and workers council. Designed and implemented new infrastructure and processes. Cost savings of plus 15%.
Key words: multinational healthcare producer, S&OP, developing supply chain management, optimizing suplly chain flows
Objective was to use supply chain management as a strategic tool
Content of the assignment was to optimize customer service by improving supply chain effectivity in Europe and to integrate into the global process. d
We implemented a sales en operations/productie planning proces to adjust production/sales and distribution processes and budget. The assignment also contained implementing a centralized European distribution concept. We realized reductions of lead-times, backorders. and costs. Customer satisfaction increased. Implementation of KPI's.
Key words: multinationale chemical producers, transport optimization, 4PL, transport management, benchmarkstudy, bestpractice
Leading multinational chemical producers acknowledge a next stap has te be taken in managing costs European transport en distribution costs. It was decided not only to outsource transportation to LSP's but also transportmanagement to a 4PL logistics serviceprovider.
The 4PL serviceprovider is responsible for management of all transport en distribution contract in Europe but is not delivering as expected.
We analyzed the set up op the outsourced transportmanagement. We investigated best practice and benchmark data inside and outside the chemical industry in Europe. We came to a set of succes factors necessary to implement this type of 4 PL outsourcing.
Key words: multinationale chemical producers, transport optimization
Multinational chemical producer lacked control of its transportation network and enormous amount of logistics service providers. Transport cost are increasing.
We developed and implemented a European matrix system with service providers and routes. This made it possible to standardize transport rates for pallets, big bags and bulk. It was a basis for further investigation to downscale the number of LSP's and to create a maximum of two preferred service providers for the main routes.
Result was a transparant transport management tool and substantial costsavings.
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij