Supply chain en logistieke strategieVooral -internationale- groei is een reden om opnieuw te kijken naar de bestaande logistieke infrastructuur van de onderneming: waar ontstaan knelpunten en hoe kunnen we die het hoofd bieden. Het betreft niet alleen capaciteitsvraagstukken die opgelost moeten worden. Belangrijk is de ontwikkeling van de transportkosten, die bij groei vaak boven proportioneel toenemen. Samen met de vereiste servicelevels bepaalt dit voor een belangrijk deel de ontwikkeling van regionale distributiecentra en satellieten. Flexibiliteit is daarbij een belangrijke extra eis.

Het ontwikkelen van een -nieuwe- supply chain organisatie hangt vaak nauw samen met de nieuwe strategie van de onderneming waarbij bijvoorbeeld meer direct wordt ingekocht bij de bron, in plaats van dat van importeurs wordt betrokken. Het kan ook dat een consolidatie van verschillende productie units - soms in verschillende landen- vereist dat een nieuwe stevige supply chain organisatie wordt ontwikkeld. In een aantal geval wenste onze opdrachtgevers dat logistiek -plannings- taken zou overnemen van de inkooporganisatie waardoor het inrichten van een supply chain unit noodzakelijk werd.

Supply chain and logistics strategyInternational growth is a main reason to review the present logistics infrastructure of the company: could we facilitate growth with our present capacity, where will hick-ups arise and how should we cope with them. Not only capacity issues should be solved. Crucial are the transport costs. Often they will increase more than proportionally with international growth. The increase of transport costs together with service level requirements determines the set-up of a new logistics infrastructure with regional distribution centers and satellites. Flexibility in the set-up is an extra requirement

Developing a new or extended supply chain organization is most often based on a new strategy of the company. A company could decide to buy directly at its source instead of purchasing via import agencies. Consolidation of different production units often requires setting up a strong -multi-country- supply chain organization. In some cases management decides logistics should take over -planning- tasks from the purchasing department. This requires a different set-up and transformation of logistics into a supply chain organization.
 

Supply chain en logistieke optimalisatieHet grootste deel van onze activiteiten bestaat uit optimaliseringsvraagstukken. Het betreft een breed scala aan projecten zoals doorlichten van magazijnen, optimaliseren van transport en distributie, consolidatie en integratie van magazijnen en/of productie units, integratie van ketens, het herinrichten van productie en productieplanning.
Soms is er een concrete aanleiding voor de start van een project, zoals service levels die door de klant niet geaccepteerd worden. In andere gevallen is er een taakstelling aan het operationeel management om bedrijfsonderdelen te integreren of om kosten te reduceren.
Vaak is er een vermoeden dat de processen niet optimaal zijn georganiseerd, maar het is niet geheel duidelijk hoe het beter kan.

Meestal beginnen we deze projecten met een korte inventarisatie-vaak nog voor de opdracht is getekend. Een fysiek bezoek aan de locatie, een paar gesprekken en enige data zijn voldoende om een oordeel te geven over de optimalisatie mogelijkheden: waar verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en welke omvang de besparingen kunnen hebben. Onze uitgebreide ervaring stelt ons in staat realistische uitspraken hierover te doen.

Normaal gesproken bestaat een project uit het maken van een business case, detaillering van oplossingen en implementatie. We beschikken over benchmark data uit verschillende industrieën en van verschillende bedrijfsprocessen om gefundeerde business cases te maken. En onze oplossingen zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in vergelijkbare projecten. Vanaf het begin van het project is ook een implementatie manager betrokken. Dit is een professional met een track-record als lijn- en/of change manager uit een voor het project relevante industrie. Deze implementatie manager beoordeelt de oplossingen op hun haalbaarheid en voegt vaak nieuwe oplossingen toe.

Supply chain and logistics optimizationMain part of our activities consists of optimization issues. It concerns a broad variety of projects such as reviewing warehouses and distribution, consolidation and integration of warehouses and production units, integration of supply chains, restructuring of production and production planning.

Sometimes a single reason like service levels that are no longer acceptable for customers are a reason to start a project. In other cases a budget target for operational management to integrate business units or to reduce costs is at the base of a project. Sometimes management has a general idea that processes are not well organized or should be updated, although it is at that point not crisp how this should be accomplished.

Often we start a project after a short review-mostly before the assignment is official. A site-visit, some interviews and data are enough to give a first indication about the optimization potential and the extent of the savings. Our extensive experience makes it possible to come up with a realistic opinion.

Normally an optimization project consists of a business case, development of solutions and implementation. We are in the possession of benchmark data and best-practice solutions of most industries and operational processes to develop robust business cases. Our solutions are based on our extensive experience in comparable projects. And right from the start one of our implementation managers is part of the team. He or she has a track-record as responsible line or change manager at the relevant industry or logistics process. The implementation manager will check solutions on their feasibility and often will add new solutions.
 

Supply chain en logistieke uitbestedingWe hebben ons wel eens afgevraagd hoeveel tenders we hebben begeleid: in elk geval meer dan honderd misschien wel tweehonderd…
Wat merkt de opdrachtgever van deze ervaring? De doorlooptijd van de tender procedure is beknopt. Zonder veel risico kunnen we in twee- drie maanden tot een selectie komen. Het tender document is gedegen met de juiste kandidaten op de short/ long list. Het allerbelangrijkste is dat wij weten waar mogelijkheden voor verbeteringen en/of besparingen liggen ten opzichte van het huidige contract of de huidige situatie - indien men nog zelf de logistiek verzorgt. We beschikken over KPI's en normtarieven voor warehouse activiteiten. En we kennen de transport en distributie ondernemingen die hun netwerk met het aangeboden pakket kunnen optimaliseren: het verschil met een dedicated transporttarief is zeer aanzienlijk.

Overigens worden we ook benaderd door logistieke dienstverleners om hen te begeleiden bij hun tenders.

Supply chain and logistics outsourcingWe sometimes wondered how many tenders we have accompanied: in any case more tham a hundred, maybe even two hundred…
How does this help our customers? The project time of a tender procedure will be limited. Without much risk we could select a new logistics service provider in two, three months. The tender document is robust and we have a long/short list with the most capable candidates. Most important we know where to look for improvements and savings compared to the existing situation - be it a contract or operated in-house. We posses best-practice KPI's and rates for warehouse activities. And we know which transport and distribution companies could optimize their own network with the tendered package: the difference between a dedicated transport rate is substantially lower.

Be aware also logistics service providers ask us for our services: to assist them in winning the desired tender.
 

Supply chain en logistieke innovatiesOm eerlijk te zijn: de supply chain en logistieke industrie is niet heel innovatief. Toch vinden we het belangrijk om mee te denken en tijd te investeren in nieuwe oplossingen. Een van onze partners was ooit directeur van het Nederlandse kennis- en innovatiecentrum voor transport en logistiek. We hebben een goed zicht op laatste ontwikkelingen.

B&T management is zelf betrokken bij een aantal innovatieve projecten: zoals online/offline integratie, bouwlogistiek, flexibele supply chains en lead logistics providers
zie ook innovaties.

Supply chain and logistics innovationsTo be honest: the supply chain and logistics industry is not very innovative. This being said we consider it to be important to invest time in developing new solutions. One of our partners has been responsible director for the Dutch Innovation Centre on Transport and Logistics. We have an excellent view on latest developments..

B&T management is involved in several innovative projects like online/offline integration, construction-site logistics, flexible supply chains en lead logistics providers
see also innovations.
Supply chain en logistiek services:
 • Nieuwe logistieke infrastructuur
 • Integratie operationele units
 • Ontwikkeling supply chain organisatie
 • Optimalisatie supply chain stromen
 • Transport & magazijnoptimalisaties
 • Consolidaties
 • Benchmarking
 • Tender management
 • Contract onderhandeling
 • Implementatie
 • Online/offline integratie
 • S&OP onvoorspelbare volumes
 • Uitbesteding transport management
 • Bouwlogistiek
We assist in four areas:
Supply chain and logistics strategy
Supply chain and logistics optimization
Supply chain and logistics uitsourcing
Supply chain and logistics innovation
 • New logistics infrastructure
 • Restructuring operational units
 • New supply chain organization
 • Optimization supply chain
 • Transport & warehouse optimization
 • Consolidation
 • Benchmarking
 • Tender management
 • Contract negotiation
 • Implementation
 • Online/offline integration
 • Outsourcing transportmanagement
 • Flexible supply chains
@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij