Supply chain en logistiek innovaties
Om eerlijk te zijn: de supply chain en logistieke industrie is niet heel innovatief. Toch vinden we het belangrijk om mee te denken en tijd te investeren in nieuwe oplossingen. Een van onze partners was ooit directeur van het Nederlandse kennis- en innovatiecentrum voor transport en logistiek. We hebben een goed zicht op laatste ontwikkelingen.

B&T management is zelf betrokken bij een aantal innovatieve projecten: zoals online/offline integratie, bouwlogistiek, flexibele supply chains en lead logistics providers

Supply chain and logistics innovations
To be honest: the supply chain and logistics industry is not very innovative. This being said we consider it to be important to invest time in developing new solutions. One of our partners has been responsible director for the Dutch Innovation Centre on Transport and Logistics. We have an excellent view on latest developments..

B&T management is involved in several innovative projects like online/offline integration, construction-site logistics, flexible supply chains en lead logistics providers

@import((rwml-menu))
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij

Online/ offline logistiek Ship from storeWe constateren dat veel traditionele retailers webwinkels gaan aanbieden en vervolgens hun logistiek en distributie uitbesteden aan fijnmazige distributeurs. De reden om uit te besteden is dat men op dat moment zelf geen fijnmazige distributie aan eindgebruikers kan aanbieden. Dit lijkt een goede oplossing, voor het moment. Wat er vervolgens ontstaat zijn twee aparte infrastructuren die naast elkaar bestaan: soms twee aparte voorraden, aparte pick-processen, aparte distributiestromen, soms pendeldiensten. Dit is duur, maar dat niet alleen. We zien ook dat de online en offline stromen met elkaar concurreren. De verkopers in de filialen zien niets van de online verkopen behalve het ongemak dat men er van heeft: als inname punt voor retouren. Wij menen, dat retailers kansen laten liggen. Men zou veel meer gebruik kunnen maken van haar bestaande infrastructuren. Het is in onze visie en ervaring goed mogelijk om de twee processen te integreren, te gaan pikken vanuit de winkelvoorraad en van hieruit lokale distributie te verzorgen. Voordelen zijn evident er kan veel sneller geleverd worden - vaak nog op de dag zelf- de winkels krijgen een belangrijke rol, de klantenbinding neemt toe en het kan bovendien goedkoper doordat processen geïntegreerd worden. Natuurlijk lenen niet alle producten zich hiervoor en zal er een marketing en logistieke keus gemaakt moeten worden welke producten men in hiervoor aanmerking wil laten komen. Maar dat is niet anders dan nu: ook nu worden niet alle artikelen uit het assortiment via de webwinkel aangeboden.

Online/ offline logistics Ship from storeWe notice many traditional retailers are offering web shops. They outsourced their e-commerce logistics and distribution to third party logistics companies, specialized in distribution to end users. Main reason for outsourcing: a lack of this type of distribution capability. A sound solution, for the time being.
As a consequence two separate fulfillment infrastructures are created: two stock points, two different pick-processes, two distribution flows. This is expensive but we also notice the two flows are competing. The branches hardly have any influence at the e-commerce flows except for the inconveniences as they function as a station for return flows.
We believe traditional retailers have much better chances: they could capitalize on their existing fulfillment infrastructure. It is very well possible to integrate the two processes, to start picking the orders in the shops themselves and organize local distribution. Advantages are evident: much fast deliveries often same day, a more important role for the branches, an increase of customer intimacy and last but not least it will be cheaper.
Of course not all products have the right characteristics for this kind of distribution. A marketing and logistics choice should be made. But that does not differ from today as retailers also make choices which product to offer via the web shop.

S&OP en Flexibele Supply ChainsOp zich is dit geen nieuw onderwerp. Al vele jaren wordt er door ondernemingen gekeken hoe zij snel kunnen reageren op veranderingen in de vraag. Het onderwerp krijgt een nieuwe dimensie nu ondernemingen via een sales en operations planning (S&OP) structuur willen werken. Dit laatste is ingegeven doordat sales en operations meer en meer losstaan van elkaar. Een structuur waarin door sales en operations veel aandacht wordt besteed aan het voorspellen van de vraag is dan ook wenselijk. We stellen echter vast dat de betrouwbaarheid van de voorspelling te wensen over laat. het gevolg is dat er veel procesaandacht is voor het nog nauwer organiseren van de samenwerking. Het resultaat wordt er niet beter op. Bepaalde volumes zoals actie volume of nieuwe product launches laten zich niet voorspellen. Hiervoor moeten andere oplossingen worden ontwikkeld.

S&OP and Flexible Supply ChainsIn itself not a new subject. For many years companies look how they responsively could react to changes in the market.
The subject gets a new dimension as companies work via sales and operational planning structures. Reason for this is the fact that sales and operations are working more and more separately. A structure with much attention for demand forecasting is desirable.
We notice though that reliability of the forecasts are below expectation.This leads to extra process control in order to organize the cooperation between sales and operations more strict. The results are not getting better.
We have a different opinion. We believe certain volumes such as promotions and new product launches are not forecastable. Other solutions should be found. We did find them.

Lead Logistics ProviderLead logistics provider of kort weg LLP is een logistieke dienstverlener die in opdracht van -vaak grote- producenten het transportmanagement uitvoert. Het kan een onderneming zijn die wel of niet zelf over transportmiddelen beschikt. Het kan om een aantal redenen interessant zijn om het transportmanagement uit te besteden. De LLP ontzorgt bijvoorbeeld door administratieve activiteiten zoals facturatie uit te voeren en management informatie te leveren. Of de LLP moet de de transportstromen optimaliseren. Hij stuurt dan de transporteurs en dienstverleners aan die bepaalde transporttrajecten voor de producent uitvoeren. We hebben gemerkt dat met name het laatste aspect zeer lastig te realiseren blijkt. Via een door ons uitgevoerd uitgebreid benchmark onderzoek hebben we een aantal succesfactoren verkregen waarmee het wel mogelijk is optimalisaties te bereiken.

Lead Logistics ProvidersA Lead logistics provider or LLP is a logistics service provider who executes transport management for -mostly multinational- production companies. The LLP could be asset or non asset driven.
For a number of reasons it could be interesting to outsource transport management. One of the reasons is that the LLP takes care of administrative tasks like sending out invoices or providing management information. Another reason for outsourcing is that the LLP has to optimize transport volumes by managing other logistics service providers who are responsible for transport and distribution on certain lanes or regions. Especially this optimization is difficult to achieve and is only in its early stages.
We have executed a benchmark study into the success factors of LLP which show the pre-requisites for a successful LLP set up.

BouwlogistiekB&T Management is nauw betrokken bij het duurzaam transformeren van bestaande schoolgebouwen. Normaal gesproken zijn bouw- en renovatie processen langdurig en kostbaar. Er zijn in de bouwlogistiek inmiddels zeker verbeteringen waar te nemen, maar wij denken dat dit nog maar het begin is. We hebben vastgesteld dat het mogelijk is om binnen 6 weken - een schoolvakantie- een volledig nieuwe school neer te zetten op basis van bestaand casco. Inspectie vooraf, het werken met prefab onderdelen en het opzetten en uitvoeren van een degelijke -supply chain- planning van het project vormen de basis: het eerste project is inmiddels gerealiseerd. Een seriematige uitrol is in voorbereiding.

On-site construction logisticsB&T Management is highly involved in sustainable transforming existing school buildings. Normally construction processes have a long duration and are expensive. Although improvements are taking place in reducing construction times we believe it is only starting.
We found out it is possible to completely renovate a school building -only the frame will remain- into a new sustainable building within a 6 weeks period - a school holiday.
Preliminary inspection, pre-fab materials, and a robust supply chain planning are the ingredients for this achievements. A first pilot project has been successfully executed. Large scale implementation is in preparation.